: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :


aktuality
Otvárame dvere, aby sa otvárali srdcia
Autor: Sme
Bratislava, 28. november 2006 - Rok 2006 sa nesie v znamení 5. výročia existenci...1dôležité linky
adresár
literatúra
terminologický slovník
legislatíva
dokumenty na stiahnutie
   
servis / terminologický slovník
abstraktný   nereálny
adaptívny   napomáhajúci adaptácii
adaptovať   prispôsobiť
afektívny   týkajúci sa citov
ambivalentný   dvojaký, protichodný
anticipovať   predvídať
Aspergerov syndróm   porucha s podobnými sociálnymi abnormalitami ako pri autizme, ale s intelektom a rečovým vývinom v norme
auditívna pamäť   schopnosť zapamätať si počutú informáciu
auditívny   sluchový
augmentatívny   podporný, napomáhajúci
autoagresvitia   agresivita nasmerovaná na seba
automutilácia   sebapoškodzovanie
averzia   odpor
averzívna terapia   kontroverzné liečenie, ktoré využíva fyzický trest na zníženie deštruktívneho alebo sebapoškodzujúceho správania
behaviorizmus   psychologický smer zaoberajúci sa správaním
behaviorálny   týkajúci sa správania
behaviorálna modifikácia   postup ktorý využíva odmenu na posilnenie prijateľného správania a trest na odstránenie nevhodného správania
bizarný   zvláštny, čudný, nezvyčajný
echolália   doslovné opakovanie počutých slov, viet (vyslovených niekým iným)
eliminácia   vylúčenie
emocionálny   týkajúci sa citov
empatia   schopnosť vžiť sa do citov, prežívania iných ľudí
epilepsia   mozgová choroba prejavujúca sa záchvatmi a kŕčmi
expresívny   vyjadrujúci citový podtón
flexibilita   pružnosť
fragilný X syndróm   chromozomálna porucha ktorá je druhou naj-častejšou príčinou mentálnej retardácie a pravdepodobne aj 10% autizmu
frustrácia   sklamanie z neuspokojenej potreby, želania
generalizácia   zovšeobecnenie, rozšírenie
hyperaktívny   príliš aktívny, nekľudný
hyperselektivita   nadmerná „vyberavosť" z pôsobiacich podnetov
idiosynkratický   jedinečný, nezvyčajný, vzbudzujúci neprekonateľný odpor
imaginácia   predstavivosť, obrazotvornosť
infantilný autizmus   triáda symptómov autizmu preja-vujúca sa pred tretím rokom života
input   vstup
integrácia   začlenenie, zapojenie
intervencia   zasahovanie, ovplyvňovanie
kognitívny   súvisiaci s myslením, poznávací
koherencia   spojenie, súvislosť
kompenzácia   vyrovnanie nedostatkov, náhrada
koncentrácia   sústredenie
kreativita   schopnosť vytvárať nové spracovaním starých skúseností, tvorivosť
maniera   zvláštnosť správania
mentálny   duševný, myšlienkový
mentálny vek   vek zodpovedajúci rozumovej úrovni jedinca
motivácia   vnútorná pohnútka správania
negativistický   odmietavý, protirečivý
neurotransmiter   nervový prenášač podnetov
nonverbálny   nevyžadujúci reč, bezslovný
output   výstup
percepcia   vnímanie
perseverácia   opakovanie slov, viet alebo prejavov správania po sebe samom
pervazívny   prenikavý, zasahujúci celý vývin osobnosti
perzistentný   pretrvávajúci, trvalý pozitívne posilňovanie odmeňovanie primeraného správania na zvýšenie jeho výskytu
preferencia   uprednostňovanie niečoho pred niečím/niekým
presociálny   ešte nesocializovaný preverbálny pred vytvorením reči
priorita   uprednostnenie
programy včasnej intervencie   programy skorého ovplyvňovania detí s rizikom nejakého poškodenia, od narodenia do 5 rokov
prompt   pomoc ktorú poskytneme na začiatku činnosti, alebo vedenie celou činnosťou
psychogénny   vytvárajúci sa pod vplyvmi prostredia
psychomotorický vývin   súvisiaci so všeobecným psychickým vývinom a vývinom motoriky
psychóza   duševná porucha, stav spojený s emocionálnymi, myšlienkovými poruchami, poruchami orientácie v čase, priestore, niekedy v spojení s halucináciami
psychotický   trpiaci psychózou (duševnou poruchou)
repertoár   súhrn, zoznam prejavov správania, hrových aktivít atď.
repetitívny   opakujúci sa
reprodukcia   opakované vyhotovenie
retardovaný   zaostalý, oneskorený
rigidný   nepoddajný, stály
savant   človek s nejakými mimoriadnymi schopnosťami, ktoré sa svojou úrovňou vymykajú norme
segregácia   oddeľovanie, izolovanie, vylúčenie
senzorický   súvisiaci so zmyslovým vnímaním
separačná úzkosť   reakcia strachu typická okolo 8. mesiaca života, charakterizovaná obavami po odchode blízkej osoby
schizofrénia   duševná porucha sprevádzaná bludmi a halucináciami (rozdvojenie osobnosti)
spektrum   šírka záberu, pásmo
stereotyp   mechanicky sa opakujúci prvok správania, reči, hry
stimul   podnet
symbolická hra   hra v ktorej je dieťa schopné nahradiť konkrétne činnosti, situácie, predmety inými činnosťami, predmetmi alebo ich symbolmi
symptóm   príznak choroby
terapia   liečebný postup
triáda   trojica
úlohová analýza   rozdelenie úlohy na zrozumiteľné kompo-nenty, ktoré umožnia učiť úlohu po krokoch
verbálny   slovný, vyžadujúci reč
vizuálny   zrakový, vnímaný zrakom
vokalizácia   vydávanie zvukov, vyslovovanie
vysoko funkčný   majúci priemerné až nadpriemerné schopnosti
vývinová škála   škála ktorá porovnáva vývin dieťaťa s prie-mernými výkonmi detí toho istého veku
 


Článok bol naposledy aktualizovný: 10. 6. 2007
   


All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovateľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007