: domov : kontakt : sponzori : spolupráca :


aktuality
Otvárame dvere, aby sa otvárali srdcia
Autor: Sme
Bratislava, 28. november 2006 - Rok 2006 sa nesie v znamení 5. výročia existenci...1<
dôležité linky
adresár
literatúra
terminologický slovník
legislatíva
dokumenty na stiahnutie
   
servis / literatúra

Odborná literatúra týkajúca sa autizmu

1. LITERATÚRA V ANGLICKOM JAZYKU

 

2. LITERATÚRA V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU

 

3. PREDNÁŠKY, ŠKOLENIA, PRÁCE

 

Uvedená odborná literatúra je dostupná v Autistickom centre Andreas n.o. Prosíme o zverejnenie ďalších titulov na webstránke. Uvedemé tituly je možné si zapožičať po predchádzajúcom objednaní e-mailom.

1. LITERATÚRA V ANGLICKOM JAZYKU

Autism – The International Journal of Research and Practice, June 1998, September 1998, December 1998, March 1999, June 1999, December 1999                                                                  Coyne, P. – Nyberg, C. – Vandenbur, M. L.: Developing Leisure Time Skills for Persons with Autism                                    Cumine, V. – Leach, J. – Stevenson, G.: Asperger Syndrome – a practical guide for teachers, David Fulton Publishers, London  Evans, K. – Dubowski, J.: Art therapy with children on the autistic spectrum, Jessica Kigsley Publishers, London, 2001
Fovel, J. T.: The ABA Program companion (Organizing quality programs for children with autism and PDD) I., II., DRL Books, New York, 2002
Gray, C. – Leigh White, A.: My Social Stories Book, Jessica Kingsley Publishers, New York
Hobson, R.P.: Autism and the development of mind
Quill, K. A.: Do – Watch – Listen – Say (Social and communication intervention for children with autism) I. – V., Paul H. Brookers Publishing, London, 2000
Journal of Communication Disorders – Autism: New Perspectives on Assessment and Intervention
Leaf, R. – McEachin, J.: A work in progress (Behaviour management strategies and a curriculum for intensive behavioural treatment of autism) 1., 3., 4., 5., DRL Books, New York, 1999
Logan Oelwein, P.: Teaching Reading to Children with Down Syndrome, Woodbine House, 1999
Lovaas, O. I.: Teaching developmentally disabled children, The ME-Book, PRO – ED, Austin (Texas, USA), 1981
Lovaas, O. I.: Teaching individuals with developmental delays (Basic intervention techniques), 1. – 5., PRO – ED, Austin (Texas, USA), 2003
Line drawing / Illustrations for the Revised Makaton Vocabulary
Makaton – National Curriculum Series (Part 1)
Makaton – National Curriculum Series (Part 1)
Makaton – Core Vocabulary Signs
Symbols for Makaton
Maurice, C.: Behavioural intervention for young children with autism (A manual for parents and professionals), 1., 2., PRO – ED, Austin, 1996
Maurice, C.: Let me hear your voice (A family’s triumph over autism), A Fawcett Columbine, New York, 1993
McClannahan, L. E. – Krantz, P.J.: Activity Schedules for Children with Autism, Woodbine House, 1999
Newport, J. – Newport, M.: Autism – Asperger’s & Sexuality (Puberty and Beyond), Future Horizons, Arlington (Texas, USA), 2002
Schopler, E. – Reichler, R. J. – Ronner Recher, B.: The Childhood Autism Rating Scale (CARS), Irving Publishers, Inc., New York
Schopler, E. – Lansig, M. – Watters, L.: Teaching Activities for Autistic Children, PRO – ED, Austin, 1983
Sundberg, M. L. – Partington, J. W.: Teaching language to children with autism or other developmental disabilities, 1., 2.
Sundberg, M. L. – Partington, J. W.: The assessment of basic language and learning skills 1., 2. (An assessment, Curriculum Guide and Skills Teaching System for Children with Autism or other developmental Disabilities)
Sundberg, M. L. – Partington, J. W.: The assessment of basic language and learning skills (Scoring Instructions and IEP Development Guide)
Wing, L.: Autistic Children, A Guide for Parents, Constable, London, 1971

2. LITERATÚRA V SLOVENSKOM A ČESKOM JAZYKU

Biologické aspekty autismu, Autistik
Bucková, M.: Behaviorálna modifikácia: Teória a prax, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 1999
CEECA (Central European Educational Center for Autism) – Balázs, A.: Moderné aspekty autizmu, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 1. kapitola: Čo je autizmus?, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 4. kapitola: Fakty skryté v pozadí, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 5. kapitola: Biologické korene, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 6. kapitola: Inteligencia autistického dieťaťa, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 7. kapitola: Polámaný svet, Kapocs
CEECA – Frith, U.: Autizmus (po stopách záhady), 10. kapitola: Zamyslenie sa nad vedomím, Kapocs
CEECA – Howlig, P. – Rutter, M.: Ošetrovanie autistických detí (úryvok), Kapocs
CEECA – Jordan, R. – Powell, S.: Sociálne súvislosti vývinu, Kapocs
CEECA – Riešenie problémov správania autistických detí, Kapocs
CEECA – Schopler, E.: Školenie rodičov a odborníkov na výučbu autistických detí, Kapocs
Jelínková, M. – Netušil, R.: Autismus I.: Problémy komunikace, IPPP, 2000
Jelínková, M.: Autismus II.: Problémy v sociálních vztazích, IPPP, 2000
Jelínková, M.: Autismus III.: Problémy s představivostí, IPPP, 2001
Jelínková, M.:Autismus IV.: Péče o dospělé klienty s autismem, IPPP
Jelínková, M. - Netušil R.: Autismus V.: Dítě s autismem a hra, IPPP
Jelínková, M.: Autismus VI.: Diagnostika a možnosti korekce chování klientů s autismem, Autistik
Kaufmann, B. N.: Son – Rise, Zázrak pokračuje, Vlado Mokráň a vydavateľstvo Barracuda, Bratislava, 2004
Krejčířová: Autismus VII.: Diagnostika poruch autistického spektra, IPPP
Murínová, M.: Prístupy Teacch programu k autizmu
Németh, O.: Slabozrakosť ako pedagogický problem, Sapientia, Bratislava, 1999
Soubor opatření proti zneužívaní a týraní občanů s autismem, Autistik
Schopler, E. – Reichler, R.: Psychoedukačný profil, 2 ks
Schopler, E. – Reichler, R. – Rochen Renner, B.: Škála dětského autistického chování – CARS,
Schopler, E. – Lansig, M. – Watters, L.: Výukové aktivity pro děti s autismem, Modrý klíč, Praha, 2000
Wiliamsová, D.: Nikdo nikde (Nevšední životopis autistické dívky), Svobodná Praha, Praha, 1995, 1., 2. diel po jednom kuse, spolu 2ks
Wilson, J.: Behaviorálna modifikácia

3. PREDNÁŠKY, ŠKOLENIA, PRÁCE

Behaviorálne modifikácie (text + disketa)
Pečenák, J.: Detský autizmus (Preklady odbornej literatúry), Sposa, Bratislava, 1996, 2ks
Profesiogram liečebného pedagóga
Profilovanie pomoci autistom a ich rodinám, príprava odborného personálu
Špeciálnopedagogické poradenstvo – informačný bulletin VII., metodicko-pedagogické centrum mesta Brastislava, Bratislava, 2003
Životné zručnosti – nové stratégie úspechu, záverečná konferencia, 22. a 23.10. 2004, Hotel Bratislava, Bratislava
Konferencia – Celoživotná starostlivosť o osoby s autizmom, 26.11.2004, Bratislava
Práce:
Aspekty ovplyvňujúce základné zásady výchovy a vzdelávania autistických jedincov – A. Lovišková
Autizmus – A.J. Bailey, M.L. Rutter
Autizmus – jeho diagnostika a možnosti terapie – ročníková práca, K. Széherová
Dieťa s autizmom – realita a perspektívy – M. Tekelová, MŠ SR, Konferencia v Liptovskom Mikuláši, 2002
Labudová, M.: Hry na rozvoj zmyslových a mentálnych funkcií, Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava, 2002, 2ks
Obtiažne správanie detí – autistické deti
Rozvoj osobnosti dětí s atypickým autismem ve výchovně vzdělávacím procesu v pomocné škole
Vzdelávanie pre všetkých – zborník prednášok, ZPMP
Základné školenie o autizme, Sposa, Andreas
Základné teoretické poznatky o autizme – z práce K. Rybárovej
Združenie VOTUM – záverečná práca zo školenia
Diplomové práce:
Beňová, Z.: Dieťa s autizmom v rodine, PdF UK, BA, 2004
Flajžíková, J.: Využitie metódy Teacch pri rozvíjaní autizmom postihnutého dieťaťa v predškolskom veku, PdF UK, BA, 2004, 2ks
Gaľová, E.: Výchovné ovplyvňovanie autistického dieťaťa, PdF UK, BA, 1997
Chmeliarová, K.: Možnosti rozvíjania hry u dieťaťa s autizmom, PdF UK, BA, 2003
Kvasnicová, K.: Modifikácia správania u detí s autizmom, PdF UK, BA, 2002
Maxin, F.: Aspergerov syndróm – možnosti edukácie dieťaťa s Aspergerovým syndrómom, PdF UK, BA, 2002
Rusňáková, E.: Autizmus- spoločenský problém?, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, 2004
Savarijová, A.: Edukácia detí s Aspergerovým syndrómom, PdF UK, BA, 2004, 2ks
Slaninová, M.: Spolupráca rodičov detí s autizmom s odborníkmi, PdF UK, BA, 2002
Šišanová, M.: Protetické prostredie a dieťa s autizmom, PdF UK, BA, 2002
Valkovičová, G.: Starostlivosť o ľudí s diagnózou autizmu, časť z diplomovej


4. LITERATÚRA O AUTIZME DOSTUPNÁ NA NAŠOM KNIŽNOM TRHU

Donna Williamsová: Nikdo nikde, Nakladatelství Svobodná Praha, 1995
MUDr. Ružena Nesnídalová: Extrémní osamělost, Speciální pedagogika, 1995
Eric Schopler, Gary B. Mesibov: Autistické chování, Portál, 1997
Theo Peeters: Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací praxi, Scientia Praha, 1998
Christopher Gillberg, Theo Peeters: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál, 1998
Kaufmann, B. N.: Son – Rise, Zázrak pokračuje, Vlado Mokráň a vydavateľstvo Barracuda, Bratislava, 2004
Eric Schopler, Robert J. Reichler, Margaret Lansingová: Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami, Portál, 1998
Eric Schopler: Výukové aktivity pro děti s autismem, Modrý klíč
Eric Schopler: Příběhy dětí s autismem, Portál, 1999
Eric Schopler: Posudzovací škála dětského autismu, Portál, 2000
Eric Schopler:Psychoedukační profily pro děti (PEP-R), Modrý klíč, 2001
Marc Haddon: Čudná príhoda so psom uprostred noci, Ikar, 2004


5. SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM V SR VYDALA

Autista, časopis Sposa
Detský autizmus, súborné preklady, 1997
Mohol by to byť autizmus, základná príručka, 1997
Phil Christie: Vzdelávanie v školách pre autistické deti, 1997
Andrea Šedibová: ABC autistickej triedy, praktická príručka, Merkur Print, 1998
Digby Tantam: Svet sám osebe, príručka o Aspergerovom syndróme, 1999
Tony Atwood: Prečo sa tak Chris správa?, príručka o príčinách zvláštnych prejavov správania, 1999
Autizmus, aktuálny stav a perspektívy v našej spoločnosti, zborník prednášok, 1999

 


Článok bol naposledy aktualizovný: 6. 3. 2007
   


All rights reserved © 2007 - Všetky práva vyhradené - autizmus.info
Projekt je financovaný z dotácií poskytovateľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR.
Jackal © 2007